آدرس : تهران-خیابان میرزای شیرازی-

کوجه شهیدعزیزالهی(هشتم)-

پلاک ۳-واحد ۴

تلفکس: ۹۴ و ۸۴ و ۸۶۰۳۵۰۷۴-۰۲۱