+Hb201

-اندازه‌گیری هموگلوبین با حداقل نمونه خون (کمتر از یک قطره) -اندازه‌گیری با دقت آزمایشگاه در هر زمان و مکان -امکان نگهداری از ۶۰۰ نتیجه نمونه‌گیری همراه با تاریخ و زمان…