+Hb201

-اندازه‌گیری هموگلوبین با حداقل نمونه خون (کمتر از یک قطره)

-اندازه‌گیری با دقت آزمایشگاه در هر زمان و مکان

-امکان نگهداری از ۶۰۰ نتیجه نمونه‌گیری همراه با تاریخ و زمان

-امکان استفاده از خون مویرگی، وریدی و شریانی

-امکان کاربری با برق شهری و باتری قلمی

-دارای استاندارد FDA

-دارای سیستم کنترل کالیبراسیون از طریق کیت مخصوص