توتال بادی کولینگ-Total body cooling

سامانه جامع درمان آسیفکسی بر اثر HIE به روش سرمایش سامانه جامع درمانی به روش سرمایش، جهت درمان نوزادان مبتلا به خفگی در هنگام زایمان یا Hypoxic Ischemic Encephalopathy طراحی…