سیستم مراقبت از نوزاد با تشک گرم

  فلسفه وارمر نوزاد Kanmed نوزاد نارسی را در نظر بگیرید که در کمال آرامش و امنیت بر روی تشک آبی با دمای تنظیم شده ۳۷ درجه سانتی گرا خوابیده…