لاکتیو

- امکان تنظیم میزان فشار -دارای دو فاز Pumping و Stimulation -اعمال ۶۰ سیکل مکش در فاز Stimulation -اعمال ۳۰ سیکل مکش در فاز Pumping -امکان استفاده از دستگاه با…

Sensetiv-CFH

- دارای دو فاز Pumping و Stimulation                                              …