بابل سی‌پپ

با ترکیب بلندر مدین و ژنراتور Bubbler می‌توان یک نوع نازال سی‌پپ مکانیکی ایجاد نمود. این ترکیب در عین سادگی و هزینه کم می‌تواند به عنوان یک نازال سی‌پپ موثر عمل نماید.

 


 

  • نازال سی‌پپ با جریان ثابت (Constant flow nCPAP)
  • امکان استفاده از بلندر به صورت مجزا جهت اکسیژن تراپی
  • کاربری ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

  

downloadbanner-1

downloadbanner-2